«Ένα κομμάτι βράχος καταμεσής στην θάλασσα, η Ύδρα του πολιτισμού, της ιστορίας, των θρύλων και των μυστηρίων...»

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2020

Παράταση των περιοριστικών μέτρων κατά του κορονοϊού μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου 2020

Ανακοινώσεις έκανε το μεσημέρι της Πέμπτης 3/12/2020 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Στέλιος Πέτσας κατά την ενημέρωση των Πολιτικών συντακτών.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του κυβερνητικού εκπροσώπου ανακοινώθηκε η παράταση των μέτρων στην Ελλάδα μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου έως και την επόμενη Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020 στις 6 το πρωί που παρατάθηκαν τα περιοριστικά μέτρα κατά της διασποράς του κορονοϊού στην Ελλάδα.

Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος Αιδεσ. Πρωτ. π. Ακίνδυνος Δαρδανός: Η Μετάνοια και η Εξομολόγηση

Το κείμενο βρήκα στο χρονολόγιο του Γενικού Αρχιερατικού
Επίτροπου
 και Προϊστάμενο Καθεδρικού Ναού Ύδρας Αιδεσ. Πρωτ. π. Ακίνδυνου Δαρδανού (παραθέτονται οι πηγές)
Η  Εξομολόγηση..
Δεκάδες κηρύγματα  για την  εξομολόγηση..
Πάμπολλες προτροπές πάντοτε με διάκριση απο τον εφημέριο ιδιαίτερα σε όσους είναι εμπερίστατοι με ασθένειες  κλπ.
Οι πλειοψηφία  κωφεύει..
"Δεν θέλω παπά μου να εξομολογηθώ...τα λέω στην εικόνα και πλήθος άλλων τέτοιων προφάσεων..
Φθάνει το τέλος..
Έρχεται ο Θάνατος..
Ολίγοι εξομολογούνται..
Άλλοι  κοινωνούν χωρίς εξομολόγηση...έτσι για το καλό...Φεύ!
Οι περισσότεροι  φεύγουν ανέτοιμοι
Φταίει  ο παπάς?
Μάλλον η απροθυμία  των ανθρώπων...
Δεν είναι και τόσο εύκολο να  πεισθούν άνθρωποι που με τον ορθολογισμό  τους αποδομούν τα πάντα..
Για ψυχές που φεύγουν ανέτοιμες  ο ιερεύς προσεύχεται  ώστε το έλεος του Θεού να τις σκεπάσει..
Καμιά φορά ο Θεός δέχεται  και την εσχάτη ώρα την μετάνοια μας εάν είναι ομοία με αυτή του Ληστή επι του Σταυρού δηλ. "μεγάλη " εκ βαθέων...
.............................
Διαβάστε το παρακάτω κείμενο   για πνευματική οικοδομή.
Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης:
»Εἴ­δα­τε, ἀ­δελ­φοί μου, πώς δέν τήν θέ­λει τήν ἐ­ξο­μο­λό­γη­ση ὁ δι­ά­βο­λος καί ὅ­τι ἡ θεί­α Κοι­νω­νί­α δί­χως ἐ­ξομο­λό­γη­ση δέν ὠ­φε­λεῖ σέ τί­πο­τα».
«Κοινωνᾶμε, ἀλλά δέν κοινωνᾶμε»
Μιά κυ­ρί­α ἀ­πό ἕ­να χω­ριό, ἦρ­θε πρίν με­ρι­κά χρόνια νά μέ δῆ. Μοῦ εἶ­πε ὅ­τι ἦρ­θε στίς Ρο­βι­ές στό πανηγύρι καί κα­τά τό ἔ­θος κοι­νώ­νη­σε. Ὅμως, ἐ­νῶ κα­τά­πι­ε τό “ζμί” (ζουμί–αἷ­μα Κυ­ρί­ου), τό “κοψί­δι” (ψίχα–σῶ­μα Κυ­ρί­ου) ἔ­μει­νε κά­τω ἀ­πό τήν γλῶσσα καί δέν μπο­ροῦ­σε νά τό κα­τα­πι­ῆ. Πή­γα­νε σέ ἕ­να σπίτι, τούς κέ­ρα­σαν κα­φέ καί πα­ξι­μά­δι, τά ἔ­φα­γε, ἀλ­λά τό κομ­μα­τά­κι δέν κα­τέ­βαι­νε. Τό εἶ­πε στήν γειτόνισ­σα καί τήν πα­ρα­κά­λε­σε νά τό σκουν­τή­ση μέ τό χέ­ρι της. Φύ­γα­νε ἀ­πό τίς Ρο­βι­ές. Στόν δρό­μο εἴχα­νε ψω­μί καί τυ­ρί καί φά­γα­νε σέ μιά πη­γή πού στα­μα­τή­σα­νε. Αἰ­σθάν­θη­κε ὅ­τι εἶ­ναι ἀ­κό­μα ἐ­κεῖ τό ψιχου­λά­κι καί αἰ­σθα­νό­ταν ὅ­τι μο­σχο­βο­λά­ει. Ἔ­βα­λε τό δά­κτυ­λο καί τό σκουν­τοῦ­σε καί αὐ­τό ἔ­βγαι­νε ἔ­ξω πά­λι στήν γλῶσ­σα της.
— Τί ἦ­ταν αὐ­τό, π. Ἰ­ά­κω­βε; μέ ρώ­τη­σε.
— Μή­πως εἶ­χες κα­νέ­να ἁ­μάρ­τη­μα καί πῆ­γες νά κοι­νω­νή­σης καί δέν ἤ­σουν ἄ­ξια καί ἱ­κα­νή νά πᾶς νά κοινω­νή­σης; Μή­πως μέ καμ­μιά σου γει­τό­νισ­σα τά εἶ­χες χα­λά­σει;
— Ναί, πα­πά μου! Ἦρ­θε ἡ κότ­τα τῆς γει­τό­νισσας στήν αὐ­λή μου καί τήν ἔ­δι­ω­ξα λέ­γον­τας “ἴ­σου! νά φᾶς τήν νοι­κο­κυ­ρά σου, νά ψο­φή­ση ἡ νοι­κο­κυ­ρά σου!”. Καί ὕ­στε­ρα σάν νά μέ φώ­τι­σε ὁ Θε­ός τό βράδυ καί μοῦ εἶ­πε: “Δέν πᾶς νά πά­ρης συγ­χώ­ρη­ση ἀ­πό τήν γει­τό­νισ­σα;”. “Νά πά­ω”, εἶ­πα. Στόν δρό­μο ὅ­μως πού πή­γαι­να, μοῦ εἶ­πε ὁ λο­γι­σμός: “Ἔ! δέν εἶ­ναι τί­πο­τα. Καί ἡ δι­κή μου πά­ει σέ αὐ­τήν καί αὐ­τῆς ἔρ­χε­ται σέ μέ­να”.
»Βλέ­πε­τε τί τῆς εἶ­πε ὁ δι­ά­βο­λος; Καί ἐ­νῶ πῆ­γε νά κοι­νω­νή­ση, δέν κοι­νώ­νη­σε, δι­ό­τι εἶ­χε κα­τα­ρα­στῆ τήν γει­τό­νισ­σά της».
«Καί μιά ἄλ­λη φο­ρά, ἕ­να παλ­λη­κά­ρι ἦρ­θε νά κοι­νω­νή­ση καί δί­στα­ζα λί­γο μέ­σα μου νά τό κοι­νω­νή­σω. Φαί­νε­ται θά εἶ­χε κά­ποι­ο πνευ­μα­τι­κό κώ­λυμα. Ὅ­ταν, λοι­πόν, τό κοι­νω­νοῦ­σα, ἕ­νας πα­ρευ­ρι­σκό­με­νος μονα­χός, ἀ­ρε­τῆς ἄν­θρω­πος, εἶ­δε νά φεύ­γη ἀπό τήν ἁ­γί­α Λα­βί­δα μιά χρυ­σή λάμ­ψη, νά περ­νᾶ πά­νω ἀ­πό τό κε­φά­λι μου καί νά πά­η πά­νω στήν ἁ­γί­α Τράπε­ζα καί κά­θησε ἐ­κεῖ. Με­τά τήν ἀ­κο­λου­θί­α, μοῦ τό εἶ­πε ὁ μο­να­χός καί μοῦ εἶ­πε ὅ­τι τό ἔ­βλε­πε (τό παλ­λη­κά­ρι) μαῦ­ρο στό πρό­σω­πο.
»Βλέ­πε­τε; Κοι­νω­νᾶ­με ἀλ­λά δέν κοι­νω­νᾶ­με! Γι᾽ αὐ­τό καί οἱ μά­γοι καί οἱ αιρετικοί με­ρι­κές φο­ρές συνιστούν καί θεία Κοινω­νί­α, άλλα φροντίζουν νά μήν (μᾶς ἀφήσουν νά) σκεφτούμε (γιά) νά προετοιμαστοῦμε σωστά».
Ο ΓΕΡΩΝ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ:
...................
"Η μετάνοια έχει μεγάλη δύναμη. Παίρνει το κάρβουνο και το κάνει διαμάντι.."
Ὁ οὐράνιος Πατήρ μᾶς παιδεύει ὄχι γιά νά ἔλθουμε σέ ἀπόγνωσι, ἀλλά γιά νά μετανοήσουμε καί διορθωθοῦμε.
Ὁ πόνος ἐξαγνίζει τήν ψυχή, τήν κάνει ταπεινή, πονετική, ἀγαθή καί ἔτσι καταστρώνεται τό ἔδαφος γιά τήν θείαν ἐπίσκεψι.
Ὅλα τά λυπηρά μᾶς ἀποστέλλονται  γιά τήν θεραπεία τῆς ψυχῆς μας πού νοσεῖ.
Μέ τήν ὑπομονή στά παθήματα κάμνουμε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ὅποιος ὑπομένει πειρασμό, σέ ὁποιαδήποτε μορφή, ἐπιθέτει φάρμακο στήν ψυχή του.
Ἡ μετάνοια ἔχει μεγάλη δύναμι. Παίρνει τό κάρβουνο καί τό κάνει διαμάντι.
Παίρνει τόν λύκο καί τόν κάνει ἀρνί. Παίρνει τόν ἄγριο καί τόν κάνει ἅγιο. Παίρνει τόν αἱματοβαμμένο ληστή καί τόν κάνει πρῶτο κάτοικο τοῦ Παραδείσου. Ἀκριβῶς, ἐπειδή ἔχει τέτοια δύναμι ἡ μετάνοια, γι’αὐτό ὁ Διάβολος ἀγωνίζεται ν’ ἀποτρέψη τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν μετάνοια.
Ἔτσι ἐξηγοῦνται οἱ ἀντιρρήσεις πολλῶν ἀνθρώπων ὡς πρός τήν μετάνοια καί ἐξομολόγησι.
Γ. Εφραίμ Φιλοθεΐτου
inpantanassis.blogspot

 

 

Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2020

Συνάντηση του Δημάρχου Ύδρας κ. Γ. Κουκουδάκη με την Πρέσβυ της Δημοκρατίας της Αργεντινής - Κοινές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της συμπλήρωσης 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης και των δυο Υδραίων εθνικών ηρώων της Αργεντινής

Από: Δήμαρχο Ύδρας κ. Γ. Ε. Κουκουδάκη
«Από τη σημερινή (02/12/2020) συνάντηση μου με την Πρέσβυ της Δημοκρατίας της Αργεντινής κ. Maria Lucia Dougherty de Sanches. Επιβεβαιώσαμε τον προγραμματισμό για κοινές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της συμπλήρωσης 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Οι δύο Υδραίοι εθνικοί ήρωες της Αργεντινής και ο τρόπος που θα τους τιμήσουμε και στο Νησί μας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης. Ταυτόχρονα εξέφρασα την λύπη μου για την απώλεια του Diego Armando Maradona εκθειάζοντας παράλληλα τη προσφορά του στον παγκόσμιο αθλητισμό. Τέλος υπέγραψα στο βιβλίο συλλυπητηρίων που υπάρχει για αυτόν τον λόγο στον χώρο της Πρεσβείας».

Τα γιορτινά της Χριστουγεννιάτικα στολίδια "φόρεσε" η Ύδρα

Η Ύδρα άδεια -λόγω χειμώνα αλλά και από το lockdown στην Ελλάδα- αλλά όμορφη και στολισμένη με το  Χριστουγεννιάτικο φωτισμό, σήμερα Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020.
Ο Δήμος Ύδρας φρόντισε για τον όμορφο χριστουγεννιάτικο στολισμό και διακόσμηση στο λιμάνι της  πόλης.

 

Κορονοϊός: 2.186 νέα κρούσματα, 613 στις ΜΕΘ και 89 θάνατοι σήμερα 02/12

Πηγή:eody.gov.gr/20201202_briefing_covid19/
Ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό (COVID-19)
Δεδομένα έως 2 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 15:00
Σήμερα ανακοινώνουμε 2186 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων 28 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 109655, εκ των οποίων το 52.9% άνδρες.
4949 (4.5%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 29023 (26.5%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
613 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 65 ετών. 175 (28.5%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 76.2%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 611 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.
Τέλος, έχουμε 89 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 2606 θανάτους συνολικά στη χώρα. 1055 (40.5%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 80 έτη και το 96.6% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Έρχεται επιδότηση αγοράς εξωτερικών θερμαστρών για τα εστιατόρια

Την επιδότηση αγοράς εξωτερικής θερμάστρας στα εστιατόρια, μέσω ΕΣΠΑ, θα ανακοινώσει τις επόμενες μέρες το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Όπως είπε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του σήμερα, στην εκπομπή "LIVE NEWS" στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA: "όσο μπαίνουμε στο χειμώνα, τόσο κλεινόμαστε μέσα και η ταχύτητα μετάδοσης του ιού μεγαλώνει. Γι' αυτό κι εμείς, ως υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πρόκειται τα επόμενα 24ωρα να ανακοινώσουμε πρόγραμμα ΕΣΠΑ για να επιδοτήσουμε την αγορά εξωτερικής θερμάστρας στα εστιατόρια έτσι ώστε να μπορέσουν να τοποθετήσουν γρήγορα πολλές θερμάστρες στους εξωτερικούς τους χώρους και να συνεχίσουν μ' αυτούς σε λειτουργία ώστε να μην κλειστεί ο κόσμος μέσα λόγω της αλλαγής των καιρικών συνθηκών"…
Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ: www.capital.gr/epixeiriseis/3489586/erxetai-epidotisi-agoras-exoterikon-thermastron-gia-ta-estiatoria

Η Περιφέρεια Αττικής θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Αττικής

 

Πηγή: www.patt.gov.gr
Κάθε Περιφέρεια της Ελληνικής Επικράτειας έχει την υποχρέωση να εκπονήσει Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), σύμφωνα με το Ν.4414/2016 (ΦΕΚ 149/τ.Α/09-08-2016). Οι προδιαγραφές και το ειδικότερο περιεχόμενο των ΠεΣΠΚΑ εξειδικεύονται στην Υπουργική Απόφαση με αριθ. 11258/2017 (ΦΕΚ 873/τ.Β/16-03-2017).
Το «Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Αττικής» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 05:«Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων».
Το ΠεΣΠΚΑ θα αποτελέσει το κατ’ εξοχήν εργαλείο, που προσδιορίζει και ιεραρχεί τα απαραίτητα μέτρα και δράσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή για την επόμενη τουλάχιστον επταετία και παράλληλα θα αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο άντλησης πληροφοριών για την εφαρμογή πολιτικών που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδατικών πόρων (ξηρασία, λειψυδρία), την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων, την αντιπυρική προστασία, τη θωράκιση των υφιστάμενων υποδομών και το σχεδιασμό μελλοντικών, τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος κ.α.
Δεδομένου ότι, τα αναμενόμενα οφέλη, από τη χάραξη Περιφερειακής Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, περιλαμβάνουν τις ζημίες που αποφεύγονται μέσω του περιορισμού των κινδύνων και της λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας, καθώς και την εκμετάλλευση των ευκαιριών που πιθανώς να δημιουργήσει η κλιματική αλλαγή σε ορισμένους τομείς και λαμβάνοντας υπόψη το χαρακτήρα της Αττικής, ως ισχυρό εκφραστή της διαμόρφωσης του κοινωνικο-οικονομικού περιβάλλοντος της χώρας, γίνεται αντιληπτή η σημασία του ΠεΣΠΚΑ Αττικής ως στρατηγικό εργαλείο ολοκληρωμένου σχεδιασμού πέραν του στενού Περιφερειακού επιπέδου.
Έχοντας ήδη προβεί σε δράσεις διάχυσης και διαβούλευσης του ΠεΣΠΚΑ Αττικής σε προηγούμενα στάδια της εκπόνησής του -ημερίδα για το 1ο Στάδιο εκπόνησής του και τηλε-διασκέψεις ομάδων εργασίας με εμπλεκόμενους φορείς σε σημαντικούς τομείς του ΠεΣΠΚΑ (Υποδομών/Μεταφορών, Υδάτων/Πλημμυρών, Υγείας και Βιοποικιλότητας), θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση το περιεχόμενο του ΠεΣΠΚΑ Αττικής στο ευρύ κοινό και κάθε ενδιαφερόμενο φορέα.
Το κείμενο του ΠεΣΠΚΑ Αττικής ακολουθεί παρακάτω ή μπορείτε να το διαβάσετε ή/και να το κατεβάσετε από εδώ.
Η Μη Τεχνική Περίληψη του ΠεΣΠΚΑ ακολουθεί επίσης, ή μπορείτε να διαβάσετε ή/και να το κατεβάσετε από εδώ.
Οι προτάσεις και οι απόψεις των πολιτών και των φορέων, παρακαλούμε, να υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής ηλεκτρονικά μέχρι την 15 Δεκεμβρίου 2020 στη διεύθυνση: gdoa@patt.gov.gr